Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden van Atelier Made in Ashtown, gevestigd te Idskenhuizen
Versie geldig vanaf 04-09-2015

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Made in Ashtown. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Made in Ashtown. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Made in Ashtown behoud zich het recht voor, haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Made in Ashtown garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Made in Ashtown bestellingen tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Made in Ashtown zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Made in Ashtown geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden.

3. Prijzen / Betalingen
3.1 Alle prijzen op de site zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven wordt tijdens het bestelproces. Indien u niet binnen 7 dagen betaald heeft, is Made in Ashtown gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Made in Ashtown heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Made in Ashtown.
De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.
Made in Ashtown zorgt er voor dat na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald binnen 7 dagen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.
4.2 Ontbinding van koop geldt niet voor goederen die volgens specifieke bestelling / opdracht van de consument zijn vervaardigd.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Made in Ashtown dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Made in Ashtown. Made in Ashtown houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Made in Ashtown respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Made in Ashtown maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Made in Ashtown garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Made in Ashtown komt overeen met de fabriek garantietermijn. Made in Ashtown is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen wat betreft het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zending verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Made in Ashtown) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Made in Ashtown. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, dan vervalt het recht tot reclameren en terugzending.
6.4 Indien klachten van de koper door Made in Ashtown gegrond worden bevonden, zal Made in Ashtown in overleg met koper, of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. Het bedrag der schadevergoeding zal steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Made in Ashtown voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Made in Ashtown slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3 Aanbiedingen van Made in Ashtown gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4 Made in Ashtown kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Made in Ashtown en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Made in Ashtown op haalbaarheid is beoordeeld.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Made in Ashtown gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

10. Overmacht
10.1 Made in Ashtown is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Als uitdrukkelijke overmacht gelden : Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Made in Ashtown alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.
10.3 Made in Ashtown behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Made in Ashtown gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De geleverde goederen van Made in Ashtown zijn niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Gebruik en toepassing van de producten valt onder gehele verantwoordelijkheid van meerderjarige ouder/ verzorger en niet onder aansprakelijkheid van Made in Ashtown.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Made in Ashtown blijft eigenaar aan de koper verkochte en geleverde zaken, zolang de koper de vorderingen van Made in Ashtown uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan. Alles zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken door te verkopen.
12.3 De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Made in Ashtown of een door Made in Ashtown aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Made in Ashtown haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Made in Ashtown zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan in kennis te stellen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2008 - 2024 Ashtown | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel